طرح | جی فایل

طرح توجیهی تولید درزگیر های سیلیکونی

طرح توجیهی تولید درزگیر های سیلیکونی

محصول * طرح توجیهی تولید درزگیر های سیلیکونی* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

طرح توجیهی تولید درزگیر های سیلیکونی ﻧﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درزگیرهای سیلیکونی و کد آیسیک این محصول 24221321 میباشد.محصول مورد نظر این طرح درزگیر سیلیکونی خشک شونده در دمای عادی RTV است که به صورت یک جزعی تهیه میگردد.این درزگیر از نوعی بوده که به صورت یک جزعی و بدون کاتالیزور تهیه میشود و پس از پر کردن درز و یا نقطه اتصال،بسته به نوع فرمول،در حدود یک تا 8 ساعت ولکانیزه شده و خود را میگیرد. تعداد صفحات:44 اشتغال زایی:35نفر فرمت:pdf … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

طرح توجیهی تولید ماشین آلات و ادوات کشاورزی

طرح توجیهی تولید ماشین آلات و ادوات کشاورزی

محصول * طرح توجیهی تولید ماشین آلات و ادوات کشاورزی* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

طرح توجیهی تولید ماشین آلات و ادوات کشاورزی ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي در اﺑﻌـﺎد  کﻮﭼـﻚ اﺳـﺖ و ﻛـﺸﺎورزان ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺟﺰﻳـﺮه اي ﻛﺎرﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ادوات ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻛﺎﺷـﺖ،  داﺷـﺖ و ﺑﺮداﺷـﺖ را ﻛﻤﺘـﺮﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اراﺿـﻲ  ﻛـﺸﺎورزي ﻛـﺸﻮر، ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺨﺶ اﻧﺪﻛﻲ از آن ها ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي ﻛـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺳﺎزي را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﺻﻮرت گرفته است. در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺳﻪ ﻧﻮع  ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﻣﻞ:-1دروﮔﺮﻏﻼت 2-بسته ﺑﻨﺪ (Baler) 3- ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺎء ﻛﺎر ﺑـﺮﻧﺞ مورد برسی و مطالعه قرار گرفته است. تعداد صفحات:125 اشتغال زایی:117نفر فرمت:pdf … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

طرح توجیهی و امکان سنجی تولید چراغ روشنایی پارک ها

طرح توجیهی و امکان سنجی تولید چراغ روشنایی پارک ها

محصول * طرح توجیهی و امکان سنجی تولید چراغ روشنایی پارک ها* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

طرح توجیهی و امکان سنجی تولید چراغ روشنایی پارک ها ﭼﺮاﻏﻬﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﺎرﻛﻬﺎ در ﭘﺎرﻛﻬﺎ،ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ، ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﻴﺪان ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ  روﺷﻨﺎﺋﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.اﻳﻦ ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪﻧﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻨﻲ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﻪ(Post)  ﺑﺎزو(Cross) و ﺣﺒﺎب روﺷﻨﺎﺋﻲ(bulb) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﺮاﻏﻬﺎي روﺷﻨﺎﺋﻲ در دو ﻧﻮع ﺳﺎده و ﻳﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ودر ﻃﺮح و ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. تعداد صفحات:31 فرمت:pdf اشتغال زایی:26 نفر … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

طرح توجیهی و امکانسجی مقدماتی تونر چاپگر

طرح توجیهی و امکانسجی مقدماتی تونر چاپگر

محصول * طرح توجیهی و امکانسجی مقدماتی تونر چاپگر* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

طرح توجیهی و امکانسجی مقدماتی تونر چاپگر از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻳﻚ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻟﻴﺰري، ﺗﻮﻧﺮ(Toner Printer) آن اﺳﺖ  .ﺗﻮﻧﺮ ﻳﻚ ﻧﻮع ﭘﻮدر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺷﺎرژ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻛﻪ داراي دو ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ رﻧﮓ داﻧﻪ و ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﻧﮓ داﻧﻪ  ﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪه رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز می ﺑﺎﺷﻨﺪ (در ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎي تک رﻧﮓ، رﻧﮓ ذکر ﺷﺪه  ﻣﺸﻜﻲ اﺳﺖ)رﻧﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻮﻧﺮ از ﺑﻴﻦ ﻏﻠﺘﻚﻫﺎي داغ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ  ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻣﻲشود. تعداد صفحات:40 فرمت:pdf اشتغال زایی:34نفر   … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح چاپ صنعتی

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح چاپ صنعتی

محصول * مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح چاپ صنعتی* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح چاپ صنعتی چاپ به معنی انتقال هر نوع حرف و تصویر بر روی یک ماده خاص،در تیراژ بالاتر از یک عدد است.با در نظر گرفتن این مساله که چاپ صنعتی طیف وسیعی از شیوه های چاپ را در بر میگیرد،تعیین یک روش در این میان که به تنهایی محق عنوان چاپ صنعتی باشد انتخابی دشوار است.اما برسی کاربرد روشهای گوناگون چاپ موید این حقیقت است که در مقام مقایسه می توان ادعا نمود چاپ بسته بندی از کاربردی ترین روش های چاپ صنعتی است. تعداد صفحات:66 فرمت:pdf اشتغال زایی:24نفر … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

طرح توجیهی انبار داری به مساحت 2000 متر مربع

طرح توجیهی انبار داری به مساحت 2000 متر مربع

محصول * طرح توجیهی انبار داری به مساحت 2000 متر مربع* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

طرح توجیهی انبار داری به مساحت 2000 متر مربع عبارت از دريافت جنس يا كالا از خارج ( از قسمتهاي مختلف شركت ، ياديگران از خارج شركت ) و نگهداري آنها با توجه به  قوانين انبارداري كه باعث سهولت در تحويل دادن ( صدور ) و تحويل گرفتن ( ورود ) با كمترين وقت و نيروي مورد نياز باشد و رسانيدن اجناس و كالاهاي مورد نياز قسمتها يا خريداران به آنها در حداقل وقت ممكن براساس مدارك و ضوابط قانوني .   با دانلود طرح توجیهی انبار داری به مساحت 2000 متر مربع فضا و 1000 متر مربع مساحت سالن با ظرفیت 2500 تن گنجایش به هر چه اطلاعات بروز و جامع نیاز دارید دست بیابید                                      ( اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد ) … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

طرح تفصیلی کرج

دسته بندی: فنی و مهندسی

طرح تفصیلی کرج

محصول * طرح تفصیلی کرج* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

طرح تفصیلی کرج طرح تفصیلی کرج  کامل و بدون نقصpdf 107 صفحه ای  … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

اسلیمی وکتور ( طرح گلدوزی ) مجموعه شماره 1

اسلیمی وکتور ( طرح گلدوزی ) مجموعه شماره 1

محصول * اسلیمی وکتور ( طرح گلدوزی ) مجموعه شماره 1* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

اسلیمی وکتور ( طرح گلدوزی ) مجموعه شماره 1 این مجموعه شامل 5 طرح طبق فایل نمایشی با فورمت وکتور ( سی دی آر / پی دی اف ) تقدیم میگردد همراه با یک فایل نمایشی برای رویت طرح با فورمت ( جی پی ای جی و 100 دی پی آی دقت ). … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

اسلیمی وکتور ( طرح گلدوزی ) مجموعه شماره 2

اسلیمی وکتور ( طرح گلدوزی ) مجموعه شماره 2

محصول * اسلیمی وکتور ( طرح گلدوزی ) مجموعه شماره 2* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

اسلیمی وکتور ( طرح گلدوزی ) مجموعه شماره 2 این مجموعه شامل 5 طرح طبق فایل نمایشی با فورمت وکتور ( سی دی آر / پی دی اف ) تقدیم میگردد همراه با یک فایل نمایشی برای رویت طرح با فورمت ( جی پی ای جی و 100 دی پی آی دقت ). … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب

اسلیمی وکتور ( طرح گلدوزی ) مجموعه شماره 3

اسلیمی وکتور ( طرح گلدوزی ) مجموعه شماره 3

محصول * اسلیمی وکتور ( طرح گلدوزی ) مجموعه شماره 3* را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه خرید فایل منتقل شوید و فایل را خریداری کنید.

اسلیمی وکتور ( طرح گلدوزی ) مجموعه شماره 3 این مجموعه شامل 5 طرح طبق فایل نمایشی با فورمت وکتور ( سی دی آر / پی دی اف ) تقدیم میگردد همراه با یک فایل نمایشی برای رویت طرح با فورمت ( جی پی ای جی و 100 دی پی آی دقت ). … دریافت فایل

دانلود + ادامه مطلب